OPLET

Авторизація

Логін:
Пароль:

Реєстрація
Наша адреса:
вул. Січових Стрільців, 10
смт. Отинія, 78223
Коломийського р-н
Івано-Франківської обл.

тел.(03433) 6-21-63, 6-20-03
факс (03433) 6-20-03

Написати нам...


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ
ДО ОТИНІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРИЙОМУ УЧНІВ

 1. До Отинійського професійного ліцею енергетичних технологій приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
 2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
  Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
  Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 3. Підготовка учнів здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.
 2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 3. Правила прийому до ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.
 4. Приймальна комісія:
  - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
  - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
  - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
 5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації або інформаційні стенди, де обумовлюють:
  - перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
  - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
  - плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
  - форми та ступеневість навчання;
  - обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
  - перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
  - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.
 6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до ліцею.

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

 1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею за професіями:
  п/п
  Код за кваліфікаторомНазва професіїТермін навчання Ліцензований обсяг прийомуФорма навчання
  17241.1
  8324.2
  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  водій автомобіля категорії "С"
  3 роки; 1,5 рік60Денна
  27212.2
  8324.2
  Електрогазозварник;
  водій автомобіля категорії "С"
  3 роки60Денна
  35122Кухар;
  офіціант
  3 роки30Денна
  45122
  7412
  Кухар;
  кондитер
  3 роки30Денна
  57212.1
  7231.2
  Електрогазозварник;
  слюсар з ремонту автомобіля
  3 роки30Денна
  17241.1
  8324.2
  Кухар. 1 рік30Денна
  із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
  - документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
  - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);
  - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см
  Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
  Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.
 2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
 3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

 1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами оцінок в свідоцтві чи атестаті про освіту.
 2. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

V. ЗАРАХУВАННЯ

 1. Зараховуються до ліцею без вступних випробувань:
  - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
  - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:
  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
  - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
 3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
  - ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;
  - особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.
 4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.
 5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
 6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на денну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 правил прийому.
 7. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
 8. Після зарахування до ліцею укладаються договори між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
 2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
 3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
 4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.